September 2022

Initiationskreis 4

15.-18. September 2022

Wildniscamp Lamplstätt

Präsenz


Basiskurs Krafttierreise

21.+28.September +5.Oktober 2022

 

ONLINE

 


Schamanische Ausbildung- Jahreskreis Mabon

27.9.+4.10.+11.10. 2022

Online


Oktober 2022


Initiationskreis 5

27.-30. Oktober 2022

Seminarhaus Lamplstätt

Präsenz


November 2022


Schamanische Ausbildung- Jahreskreis Samhain

10.-13.11. 2022

Seminarhaus Lamplstätt

Präsenz


Dezember 2022


Inipireise

01.-04. 12.2022

Seminarhaus Lamplstätt

Präsenz


Start der Runenausbildung

06. Dezember 2022

Online


Schamanische Ausbildung- Jahreskreis Yule

107.+18.12. 2022

ONLINE